Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs wordt continu gemeten. Externe partijen zoals de onderwijsinspectie meten onze kwaliteit, maar ook intern doen we dit.

Via deze link kunt u onze opbrengsten en inspectierapporten inzien. Ook staat op deze site allerlei andere informatie.

Maar wij houden zelf ook graag een vinger aan de pols. Dan doen we door vragen te stellen aan ouders en onze leerlingen. Iedere twee jaar nemen we een enquête af onder de ouders van onze leerlingen. We hebben een klankbordgroep bestaande uit ouders waarin verschillende onderwerpen besproken worden.

Natuurlijk mogen onze eigen medewerkers hun mening geven. De medewerkerstevredenheid wordt iedere vier jaar gemeten. Uitkomsten uit dit onderzoek worden gebruikt om bijvoorbeeld trainingen vorm te geven. Om de kennis en kunde van onze leerkrachten op peil te houden, plannen we jaarlijks verschillende studiedagen in. Tijdens deze dagen komen diverse onderwerpen voorbij zoals de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Onze leerlingen hebben ook inspraak. Zij mogen ook ieder jaar een enquête invullen.  Via de leerlingenraad hebben de leerlingen ook inspraak. Jaarlijks zitten ze vier tot vijf keer bij de directie aan tafel om hun stem te laten gelden. De leerlingenraad brengt ideeën vanuit de groepen naar de directie. Ze inventariseren de behoeften van leerlingen over bijvoorbeeld spelmateriaal en het organiseren van activiteiten. Als school ondersteunen we de leerlingenraad waar mogelijk, omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen leren hoe ze te werk kunnen gaan in een democratie waar iedereen een stem  heeft. ook stellen we iedere jaar een budget ter beschikking dat de leerlingenraad zelf beheert.