MR/OR

Medezeggenschapsraad


De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding
Jarno van der Velden (ook lid GMR)
Nienke Keizers
Stephanie Jansen - Kosterink
Anna Tigchelaar

Personeelsgeleding
Lotte Nieuwenhuis
Anique Mallens 
Jorie Groote Wassink
Thijs Oskam
Jacqueline Jonge Poerink (vanuit peuterspeelschool)

Wat doen we?
De medezeggenschapsraad (MR) maakt van deze plek op de website graag gebruik voor een korte kennismaking. Waar de MR precies voor staat, kunt u lezen in de schoolgids. In het kort komt het erop op neer dat wij – vier ouders en vier leerkrachten – ons hard maken voor een goed schoolbeleid. Dat betekent dat wij actief en kritisch meedenken over:

• passend onderwijs, beleid t.a.v. zorgleerlingen;
• de regelgeving die vanuit het ministerie verandert;
• ontwikkelingen rondom voor-, tussen- en naschoolse opvang;
• opbrengstgericht werken;
• aanpassingen van de schooltijdenregeling;
• huisvesting, gymzalen;
• schoolgids;
• formatie;
• diverse protocollen o.a. social media protocol;
• ICT ontwikkeling;
• het schooljaarplan (In het schooljaarplan staat hoe het onderwijs op de school is georganiseerd en welke verbeteringen de school wil bereiken gedurende de komende jaren).

U kunt met ons in contact komen door een van de leden aan te spreken, of door te mailen naar medezeggenschapsraad@st-janschool.nl
 

De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
IKC Sint Jan valt onder Symbio. Deze stichting vormt het bestuur van alle katholieke en openbare scholen binnen Hengelo en bepaalt het bovenschoolsbeleid voor die scholen. De GMR adviseert de Bestuurscommissie over bovenschools beleid.

Ouderraad

Alle ouders die de ouderbijdrage betalen zijn lid van de oudervereniging. Die ouders worden vertegenwoordigd door de ouderraad. Zij beheren de ouderbijdrage, organiseren hiervan allerlei activiteiten voor de kinderen en dienen als klankbord voor directie en team.

Natuurlijk organiseert de ouderraad de activiteiten niet alleen. Samen met vele ouders van school worden bijvoorbeeld Sinterklaas, het kerstfeest en de sportdag georganiseerd. Ook wordt het oud papier opgehaald dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers. Met de opbrengst van het oud papier kunnen we iets extra’s doen voor de school.

De oudervereniging bestaat momenteel uit 11 leden.

  • Claudia van der Velden, voorzitter
  • Linda Steenhagen, penningmeester
  • Danny van Houten, secretaris
  • Chantal Koelman
  • Rieke Tibben
  • Zehra Kaya 
  • Macy Klasens 
  • Daniëlle Kollen
  • Mandy ten Voorde

Het dagelijkse bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) wordt door de leden van de ouderraad gekozen en benoemd. De data van de vergaderingen staan in de kalender.
 

Ouderbijdrage 2023-2024

De ouderbijdrage is € 38,50. Dit is inclusief het schoolreisje. Voor elk kind dat na 1 januari op school start is er € 10,- korting. Voor meer informatie over de inning van de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad.

Kampbijdrage: Voor een leerling in groep 8 wordt € 95,- extra in rekening gebracht voor het schoolkamp. We gaan 4 dagen naar Ameland. Dit bedrag wordt via school geïnd in de 2e helft van het schooljaar.